Site icon Ethiopian Legal Brief

All Directives of Ethiopian Revenue and Customs Authority

52 2003 ከቀረጥና ታክስ ነፃ ወደ አገር ውስጥ ገብተው ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው ተሽከርካሪዎችን የቀረጥና ታክስ አከፋፈል ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 52 2003

51 2003 የሰራተኞች የውስጥ ዝውውር አፈጻጸም መመሪያ

50 2003 ህገ ወጥ ዕቃዎችን በሚያጓጉዙ የመጓጓዛ ባለቤቶች ላይ ስለሚወሰድ አስተዳደራዊ እርምጃ የወጣ መመሪያ ቁጥር 50 2003

49 2003 በገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 286 1994 መሰረት ለተጨባጭ መረጃ አቅራቢ ስለሚሰጥ ሽልማት የወጣ መመሪያ ቁጥር 49 2003

48 2003 ከአዲስ አበባ የመጡ ሰራተኞች ድልደላ መመሪያ ቁጥር 48 2003

48 2000 የቶምቦላ ወይም ራፍል ፍቃድ መመሪያ ቁጥር 48 2000

46 2002 የጉምሩክ ወንጀሎችን በአስተዳደራዊ ውሳኔ እልባት ለመስጠት የወጣ መመሪያ

41 2002 ቅድሚያ ተሰጥቷቸው የጉምሩክ ስነ ስርዓት የሚፈጸምባቸውን ዕቃዎች ለመወሰን የወጣ መመሪያ

40 2002 ጉምሩክ መጋዘን አስተዳደር

39 2002 ተላላፊ ዕቃዎች ስነ ስርዓት አፈጻጸም መመሪያ (ማሻሻያ)

38 2002 የፖስታ ጥቅል ዕቃዎች የጉምሩክ ስነ ስርዓት አፈጻጸምን ለመወሰን የወጣ መመሪያ

37 2002 እቃዎችን በዋስትና ስለሚለቀቁበት ሁኔታ የዎጣ የአፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 37-2002

34 2002 የኢትዮያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የተገልጋዮች ቅሬታና አቤቱታ ማስተናገጃ መመሪያ

33 2001 የጉምሩክ ዲክላራሲዎን አቀራረብን ለመወሰን የወጣ መመሪያ

32 2001 የእቃዎች የስሪት አገር አወሳሰንን ለማስፈጸም የወጣ መመሪያ

31 2001 በምትክነት ስለሚገቡ እቃዎች የወጣ ዝርዝር የአፈጻጸመ መመሪያ

30 2001 የግብር ታክስ የክፍያ ጊዜ ስምምነት የአፈጻጸም መመሪያ

28 2001 የደረሰኝ አያያዝ አጠቃቀምና ቁጥጥር መመሪያ

27 2002 በገዝው ተይዞ ስለሚከፈል የተጨማሪ እሴት ታክስ የወጣ መመሪያ ቁጥር 27 2002

27 2001 በሽያጭ መመዝገቢያ አጠቃቀም ላይ ለሚቀርቡ ጥቆማዎች ወሮታ ስለሚከፈልበት ሁኔታ የወጣ መመሪያ

26 2001 የከፍተኛ ትምህርት የወጪ መጋራት ክፍያ አሰባሰብ አፈጻጸም መመሪያ

25 2001 ለተጨማሪ እሴት ታክስ ስለመመዝገብ የወጣ መመሪያ

24 2001 የተጨማሪ እሴት ታክስ ምዝገባ ሲሰረዝ በእጅ ያለ እቃን ዋጋ ስለማስላትና የተከፈለ ታክስ ስለሚቀናነስበት ሁኔታ የወጣ መመሪያ

23 2001 ለሰብአዊ እርዳታ ስለሚውሉ እቃዎችና አገልግሎቶች የታክስ ነፃ መብት አፈፃፀም የወጣ መመሪያ

22 2001 ከክልል መንግሥታትና ከተማ አስተዳደር ግብር ከፋዮች የሚሰበሰብ የተጨማሪ እሴት ታክስ

21 2001 የገቢ ግብር ነፃ መብቶች አፈጻጸም መመሪያ

20 2001 ቅይጥ አቅርቦት እንዲሁም የካፒታል ግንባታ ሲከናወን የተከፈለን የተጨማሪ እሴት ስለማቀናነስ የወጣ መመሪያ

19 20001 የግብር ታክስና ቀረጥ ግዴታን ስለመወጣት በማረጋገጫነት

19 1997 ለውጭ ገበያ በሚቀርብ ቡና ላይ ለሚከፈለው ተጨማሪ እሴት ታክስ በዋስትና ስለሚያዝ ቫውቸር የወጣ የአፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 17 1997

18 2001 በአገር ውስጥ በሚመረቱ ዕቃዎች ላይ ታክስ የሚከፈልበትን ጊዜ ለማስታወቅ የወጣ መመሪያ

17 1996 ካፒታልን ለማሳደግ የዋለ የአክስዮን የትርፍ ድርሻ ከገቢ ግብር ነጻ እንዲሆን የተወሰኑ የስራ መስኮችን ለማስታወቅ የወጣ መመሪያ

16 2001 የተላላፊ እቃዎች የጉምሩከ አፈጻጸም መመሪያ

15 2001 የህገ ወጥ ዕቃዎች መረጃ አሰጣጥ አያያዝና የወሮታ ክፍያዎችን ለመወሰን የወጣ መመሪያ

14 2001 የዕቃ ፍተሻ አፈጻጸም መመሪያ

13 2001 ህገ ወጥ ዕቃዎችን በሚያጓጉዙ የመጓጓዛ ባለቤቶች ላይ ስለሚወሰድ አስተዳደራዊ እርምጃ የወጣ መመሪያ

11 2001 የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር አሰጣጥና የአፈጻጸም ስርዓት መመሪያ ቁጥር 11 2001

5 1996 የግብርና ታክስ አስተዳደራዊ መቀጫዎችን ለማንሳት የወጣ መመሪያ

3 1996 ከቀረጥ ነፃ የገቡ ዕቃዎች ለሌላ ወገን በሚተላለፉበት ጊዜ የእርጅና ቅናሽ ስለሚታሰብበት ሁኔታ የወጣ መመሪያ

2 1996 ስለተጨማሪ አሴት ታክስ አፈጻጸም የወጣ መመሪያ

የግብር ታክስ መቀጫዎችን ስለማንሳት ተሻሽሎ የወጣ መመሪያ

የጉምሩክ ዲክላራሲዎን የማይቀርብባቸው እቃዎችብ ለመወሰን የወጣ መመሪያ

የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የጉምሩክ ጉዳዮች አቤቱታ አጣሪ ቡድን መቋቋሚያና የአሰራር መመሪያ

የወጪ እቃዎች የጉመሩክ አፈፃፀም ማኑዋል

ለተጨማሪ አሴት ታክስ መመዝገብ ሲኖርባቸወ ያልተመዘገቡ ግብር ከፋዮች በታክስ ስርዓቱ እንዲታቀፉ የተዘጋጀ የማትጊያ ስትራቴጂ ትግበራ መመሪያ 2003

Goods or services are exempted from payment of VAT

Diplomats_duty_free

የእቃዎች የስሪት አገር አወሳሰንን ለማስፈጸም የወጣ መመሪያ

በገዝው ተይዞ ስለሚከፈል2002

 

 

 

 

 

 

9.14540.489673
Exit mobile version