Site icon Ethiopian Legal Brief

በሰው የመነገድ እና ሰውን በሕገ-ወጥ መንገድ ድንበር የማሻገር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር /ረቂቅ/ የወጣ አዋጅ

አዋጅ ቁጥር…/2011

በሰው የመነገድ እና ሰውን በሕገወጥ መንገድ ድንበር የማሻገር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ

በሰው የመነገድ፣ ሰውን በህገ ወጥ መንገድ ድንበር ማሻገር እና በህገ-ወጥ መንገድ ለስራ ወደ ውጭ አገር መላክ ወንጀሎች በዜጎች አካል፣ ህይወት እና ደህንነት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሱ እና ለሰብአዊ መብት ጥሰት እያገለጡ የሚገኙ ወንጀሎች መሆናቸውን በመገንዘብ ፤

በሰው የመነገድ እና ሰውን በህገ ወጥ መንገድ ድንበር ማሻገር ወንጀልን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር የወጣው አዋጅ ቁጥር 909/2007 ግልጽነት የሚጎድለው፣ ከሌሎች ህጎች ጋር የማይጣጣምና ለችግሩ በቂ ምላሽ የማይሰጥ ሆኖ በመገኘቱ በአዲስና በተሟላ የሕግ ማዕቀፍ መተካት በማስፈለጉ፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ድሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ-መንግስት አንቀጽ 18 መሰረት በማንኛውም መንገድ በሰው መነገድ በመከልከሉ እንዲሁም በሰው የመነገድ በተለይም በሴቶችና ሕጻናት መነገድን ለመከላከል፣ ለመቆጣጠርና ወንጀል ፈጻሚዎችን ለመቅጣት እና ሰውን  በሕገ-ወጥ መንገድ በየብስ፣ በባህርና በአየር ማስወጣትና ማስገባት ለመከላከል የሚያስችሉ ፕሮቶኮሎችን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በማውጣቱና ኢትዮጵያም ስምምነቱን ያጸደቀች በመሆኑ የማስፈጸሚያ ዝርዝር ህግ ማውጣት አስፈላጊ በመሆኑ፤

መንግስት ሰዎች በተፈጥሮ እና በህግ የተጎናጸፉትን መብትና ጥቅም የማክበር እና የማስከበር ኃላፊነት ያለበት በመሆኑ በወንጀል መከላከል፣ ወንጀል ፈጻሚዎችን በህግ ተጠያቂ ማድረግ፣ የተጎጂዎች ጥበቃና መልሶ ማቋቋም በተለይም ለወንጀሎቹ ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰቡ ክፍሎችን ተደራሽ የሚያደርግና የተጎጂዎችን ዕድሜ፣ ጾታና ልዩ ፍላጎት ያማከል ተግባር መፈጸም እና ዓለም አቀፍ ትብብርን ለማጠናከር የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ ማውጣት እና ስርዓት መፍጠር አስፈላጊ በመሆኑ፤

በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግስት አንቀጽ 55 (5) መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡፡

ክፍል አንድ

ጠቅላላ

1.      አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ “በሰው የመነገድ እና ሰውን በሕገወጥ መንገድ ድንበር የማሻገር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ ቁጥር ——/2011” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

2. ትርጉም

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚሀ አዋጅ ውስጥ፡-

 

ክፍል ሁለት

በሰው የመነገድ፣ ሰውን በሕገ-ወጥ 

መንገድ ድንበር የማሻገር፣ ህገ ወጥ የውጭ ሀገር የሥራ ሥምሪት ወንጀሎች እና ተያያዥ ወንጀሎች

ንዑስ ክፍል አንድ

በሰው የመነገድ ወንጀል

3. በሰው የመነገድ ድርጊት

4. ከባድ ሁኔታ

ሀ) በሕጻንት፣ በአዕምሮ ህመምተኛ ወይም በአካል ጉዳተኛ ላይ ከሆነ፤

ለ) አደንዛዥ ዕፅ፣ መድሃኒት ወይም የጦር መሣሪያ በመጠቀም እንደሆነ፤

ሐ) በመንግስት ሠራተኛ ወይም በባለሥልጣን ከሆነና ወንጀሉን የፈጸመው የተሰጠውን ኃላፊነት መከታ በማድረግ ከሆነ፤ ወይም

መ) የአገር ውስጥ ወይም የውጭ አገር የሥራ ስምሪት ፈቃድ ባለው አካል ፈቃዱን ሽፋን በማድረግ እንደሆነ፤

ከአስር ዓመት እስከ ሃያ ዓመት በሚደርስ ፅኑ እስራት እና ከሰላሳ ሺህ እስከ አንድ መቶ ሺህ ብር በሚደረስ መቀጮ ይቀጣል፡፡

ሀ) የተደራጀ የወንጀል ቡድን አባል በመሆን ወይም ቡድኑን በመምራት ወይም በማስተባበር የተፈጸመ፤

ለ) በተጎጂው ላይ የማይድን በሽታ ያስከተለ፤ ወይም

ሐ) የተጎጂው ህይወት ወይም ደህንነት አደጋ ላይ የወደቀ ወይም በተጎጂው ላይ ከባድ  የአካል ጉዳት የደረሰበት ወይም ለኢ-ሰብአዊ አያያዝ የተዳረገ እንደሆነ ከአስራ አምስት ዓመት እስከ ሃያ አምስት ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት እና ከሀምሳ ሺህ እስከ አንድ መቶ ሃምሳ ሺህ ብር በሚደርስ መቀጮ ይቀጣል፡፡

መ) በተጎጂው ላይ ሞት አስከትሎ እንደሆነ እንደነገሩ ሁኔታ ከአስራ አምስት ዓመት እስከ ሃያ አምስት ዓመት ወይም እድሜ ልክ ፅኑ እስራት ወይም በሞት እና ከሃምሳ ሺህ እስከ ሁለት መቶ ሺህ ብር በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል፡፡

5. በሰው የመነገድ ድርጊትን መደገፍ

በወንጀል ህጉ ስለአባሪነት የተደነገገው እንደተጠበቀው ሆኖ ማንኛዉም ሰው በሰው ለመነገድ ዓላማ መጠቀምያ መሆኑን እያወቀ ፡-

6. የብዝበዛ ዓለማን ስለመገመት

አንድ ሰው በዚህ አዋጅ አንቀጽ 3 ንኡስ አንቀጽ (2) ከተጠቀሱ መንገዶች አንዱን በመጠቀም ሰውን የመመልመል፣ የማጓጓዙ፣ ወደ ሌላ ሰው የማስተላለፉ፣ የማስጠለል፣ የመደበቅ ወይም የመቀበል ተግባራት ማከናወኑ ወይም የተጠቀሱ መንገዶች ባይኖርም እነዚህን ተጋባራት በህጻናት ላይ ማከናወኑ የተረጋገጠ እንደሆነ ይህን ድርጊት ለየትኛው የብዝበዛ ዓላማ እንደተፈጸመ በአከባቢ ማስረጃ ግምት ለመውሰድ ይቻላል፡፡

7. በሌሎች የዝሙት አዳሪነት መጠቀም

ማንኛውም ሰው በዚህ አዋጅ አንቀጽ 3 እና 4 ከተመለከተው ሁኔታ ውጭ ሌሎች ሰዎች ከሚፈጽሙት የዝሙት አዳሪነት ተግባር ወይም የሥነ-ምግባር ብልሹነት ለመጠቀም ሲል ወይም የሌላውን ሰው ፍትወተ ስጋ ፍላጎት ለማርካት በማሰብ ሌላውን ሰው ለዝሙት ተግባር ያሰማራ፣ ያገናኘ፣ ያቀረበ፣ በዝሙት አዳሪ ቤት ያስቀመጠ፣ የሥራ ወይም የመኖሪያ ቤቱን ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ለዚህ ተግባር ያዋለ ወይም ያከራየ ወይም በማናቸውም ሌላ መንገድ የሌላውን ሰው የዝሙት ድርጊት ወይም የሥነ-ምግባር ብልሹነት መጠቀሚያ አድርጎ የያዘ እንደሆነ ከአንድ ዓመት እስከ አምስት ዓመት በሚደርስ ፅኑ እስራት እና ከአስር ሺህ እስከ ሃምሳ ሺህ ብር በሚደርስ መቀጮ ይቀጣል፡፡

ንዑስ ክፍል ሁለት

ሰውን በህገወጥ መንገድ ድንበር ማሻገር ወንጀል

8.  በሕገወጥ መንገድ ድንበር ማሻገር

ሀ) በሕጻናት፣ በአዕምሮ ህመምተኛ ወይም በአካል ጉዳተኞች ላይ ከሆነ፤

ለ) አደንዛዥ ዕፅ፣ መድሃኒት ወይም የጦር መሣሪያ በመጠቀም ከሆነ፤

ሐ) በመንግስት ባለሥልጣን ወይም ሠራተኛ ከሆነ እና ወንጀሉን የፈጸመው የተሰጠውን ኃላፊነት መከታ በማድረግ፤ ወይም

መ) የውጭ አገር የሥራ ስምሪት ፈቃድ ያለው ሰው ፈቃዱን ሽፋን በማድረግ፤

ከሆነ ከሰባት ዓመት እስከ አስራ አምስት ዓመት በሚደርስ ፅኑ እስራት እና ከሃያ ሺህ እስከ አንድ መቶ ሃምሳ ሺህ ብር በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል፡፡

ሀ) በተጎጂው ላይ ከባድ የአካል ጉዳት፣ የማይድን በሽታ ወይም ዘላቂ የአእምሮ ጉዳት ያስከተለ፤

ለ) ወንጀል አድራጊው ድርጊቱን የፈፀመው የተደራጀ የወንጀል ቡድን አባል በመሆን፣ ቡድኑን በመምራት ወይም በማስተባበር፤ ወይም

ሐ) የተጎጂው ህይወት ወይም ደህንነት አደጋ ላይ የወደቀ ወይም ኢ-ሰብአዊ ለሆነ አያያዝ የተዳርገ፤

እንደሆነ ከአስር ዓመት እስከ ሃያ ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት እና ከሰላሻ ሺህ እስከ አንድ መቶ ሃምሳ ሺህ ብር በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል፡፡

መ) በተጎጂው ላይ ሞትን ያስከተለ እንደሆነ ከአስራ አምስት ዓመት እስከ ሃያ አምስት ዓመት ወይም የእድሜ ልክ ፅኑ እስራት ወይም ሞት እና ከሃምሳ ሺህ እስከ ሁለት መቶ ሺህ ብር በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል፡፡

9. በህገወጥ መንገድ መቆየትን ስለመርዳት

10.  በህገወጥ መንገድ ድንበር ለመሻገር መፈጸሚያነት ስለሚውል ስነድ  

ማንኛውም ሰው በቀጥታም  ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ የገንዘብ ወይም ሌላ ቁሳዊ ጥቅም ለማግኘት ወይም ለሌላ ሰው ለማስገኘት በማሰብ ሰዉን በህገ ወጥ መንገድ ድንበር ለማሻገር ወንጀል መፈፀሚያነት እንዲዉል ሀሰተኛ የጉዞ ወይም የማንነት መታወቂያ ሰነድ ያዘጋጀ፣ ይዞ የተገኘ፣ ያቀረበ ወይም ያስተላለፈ እንደሆነ ከአምስት ዓመት አስከ አስራ አምስት ዓመት በሚደርስ ፅኑ አስራት እና ከአስር ሺህ እስከ ሃምሳ ሺህ ብር በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል፡፡

ንዑስ ክፍል ሶስት

የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት ወንጀል

11.  በህገወጥ መንገድ ሰውን ለሥራ ወደ ውጭ አገር መላክ

 በዚህ አዋጅ አንቀጽ 3 እና 8 ከተመለከቱት ሁኔታዎች ውጪ፡-

12. የውጭ አገር ስራ ስምሪት አገልግሎት ጋር በተያያዘ ስለሚፈጸም ወንጀል

ማንኛውም የውጭ አገር ሥራና ሰራተኛ ማገናኘት ፈቃድ ያለው ሰው የሥራ ስምሪት አገልግሎቱን ምክንያት በማድረግ ከሰራተኛ ገንዘብ ወይም ቁስ የተቀበለ፤ የሠራተኛውን መታወቂያ፣ ፓስፖርት፣ የጉዞ ሰነድ ወይም ሌላ ማንኛውም ሰነድ ሰራተኛው ወደ ሥራ ከመሰማራቱ በፊትም ሆነ በኋላ ያለሰራተኛው ፈቃድ የያዘ ወይም የከለከለ፤  በማታለል ወይም በማንኛውም የማስገደጃ መንገድ ሰራተኛው ባለመብት የሆነበትን ጥቅም እንዲተው ያደረገ ፤ ወይም የሰራተኛውን ደሞዝ፣ ንብረት ወይም ሰራተኛው የሚልከውን ገንዘብ በሰራተኛው ፈቃድም ቢሆን እንኳን የያዘ እንደሆነ እንደነገሩ ሁኔታ ከሶስት ዓመት እስከ ሰባት ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት እና ከሰላሳ ሺህ እስከ ሰባ ሺህ ብር በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል፡፡

ንዑስ ክፍል አራት

ተያያዥ ወንጀሎች

13. ወንጀልን አለማስታወቅ

ማንኛውም ሰው በዚህ አዋጅ አንቀጽ 3፣ 4፣ 8 ወይም 11 ሥር የተመለከተው ወንጀል መፈፀሙን ወይም እየተፈጸመ መሆኑን ወይም የወንጀሉን ፈጻሚ ማንነት እያወቀ በቂ ምክንያት ሳይኖረው ለፖሊስ ወይም አግባብነት ላለው የህግ አስከባሪ አካል ወዲያውኑ ያላሳወቀ ወይም ሐሰተኛ ማስረጃ የሰጠ እንደሆነ በቀላል እስራት ይቀጣል፤ ድርጊቱ ከባድ ሲሆን ከአንድ ዓመት እስከ አምስት ዓመት በሚደርስ ፅኑ እስራት ይቀጣል፡፡

14.     በጠቋሚዎች እና በምስክሮች ላይ የሚፈጸም ወንጀል

15. ማስረጃን ስለማጥፋት

16. ተጠርጣሪን እንዳይከሰስ ስለመርዳት

17. ንብረት ስለመሰወር

18.     የሕግ ሰውነት የተሰጠው ድርጅት የወንጀል ተጠያቂነት

(ሀ) በቀላል እስራት ወይም እስከ 5 ዓመት በሚደርስ ፅኑ እስራት ከሆነ እስከ አምስት መቶ ሺህ ብር

(ለ) ከአምስት ዓመት እስከ አስራ አምስት ዓመት ፅኑ እስራት ከሆነ ከአምስት መቶ ሺህ እስከ  አንድ ሚሊዮን ብር፤

(ሐ) ከአስራ አምስት ዓመት እስከ ሃያ ዓመት በሚደርስ ፅኑ እስራት ከሆነ ከአንድ ሚልዮን እስከ ሁለት ሚሊዮን ብር፤

(መ) ከሃያ  ዓመት በላይ በሆነ እስራት ወይም በሞት ከሆነ ከሁለት ሚልዮን ብር እስከ ሶስት ሚሊዮን ብር፤

በሚደርስ መቀጮ ይቀጣል፡፡

ክፍል ሦስት

ስለወንጀል መከላከል እና ንብረት መውረስ

19.  ለአደጋ የተጋለጡ ሰውን ሰለማዳን

ሀ) ማንኛውንም ማጓጓዣ፣ ቤት፣ ስፍራ ወይም ይዞታ በመፈተሸ ለድርጊቱ የተጋለጡ ወይም በድርጊቱ የተጎዱ ሰውን ለማዳን ይችላል፡፡

ለ) ድንበር እያቋረጡ ወይም ድንበር ለማቋረጥ በሂደት ላይ ያሉ ሰውን ለማስቆምና ለማጣራት ይችላል፤ ሆኖም የማጣራቱን ተግባር ወዲያውኑ የማከናወን እና ተጎጂ ወይም ተጠርጣሪ ያልሆኑ ሰውን ወዲያው የመልቀቅ ኃላፊነት አለበት፡፡

20. ከወንጀል ጋር የተገናኘን ንብረት ስለማገድና መያዝ

21. ንብረት ስለመውረስ

ሀ) በተከሳሽ ላይ የወንጀል የጥፋተኝነት ውሳኔ የሰጠ እንደሆነ፤ ወይም

ለ) የወንጀሉ ፈጻሚ ባለመታወቁ፣ በመሰወሩ፣ በመሞቱ፣ በተለያየ ምክንያት ምርመራ ወይም ክስ በመቋረጡ ወይም በማናቸውም ሌላ ምክንያት የጥፋተኝነት ውሳኔ ባይሰጥም ንብረቱ ከወንጀሉ ጋር የተገናኘ መሆኑን ሲያረጋገጥ፤

ንብረቱ እንዲወረስ ይወስናል፡፡

22. የንብረት አስተዳደሪ  ስለመሾም

ሀ) ንብረቱን የሚያስተዳደር አስተዳዳሪ መሾም፣

ለ) ንብረቱን በይዞታው ወይም በአደራ አስቀማጭነት ወይም በጠባቂነት የያዘን ሰው ንብረቱን እንዲያስረክብ ለማዘዝ፣

ሐ) አስተዳዳሪው ንብረቱን በይዞታው ስር እንዲያደርግ፣ እንዲጠብቅና እንዲያስተዳድር ለማዘዝ፤

መ) አስተዳዳሪው በአስተዳዳሪነት የተሾመበትን ንብረት ለመጠበቅ፣ ለማስተዳደር እና ለማሻሻል የሚያስችለውን ስልጣን ለመስጠት፤

ሠ) ንብረት አስተዳዳሪው በአስተዳዳሪነት የተሾመበትን ንብረት በተመለከተ የመክሰስና መከሰስ መብት እንዲኖረው፤ ከንብረቱ የሚገኝ ኪራይ፣ ትርፍ ወይም ሌላ ማንኛውንም ገቢ ለመሰብሰብ እና የሰበሰበውንም ገንዘብ ንብረቱን ለማስተዳደር ጠቃሚ ለሚሆን ጉዳይ ለማዋል እንዲችል ወይም ተገቢ መስሎ የታየውን ሌላ ስልጣን ለመስጠት፤

ይችላል፡፡

ክፍል አራት

ስለተጎጂዎች ጥበቃ፣ መልሶ ማቋቋም እና ካሣ

23. ተጎጂዎችን ስለመመለስ

24. የተጎጂዎች ጥበቃ እና መልሶ ማቋቋም

ሀ) አስፈላጊው ጥበቃ እና ድጋፍ ይደረግላቸዋል፤ የሚደረገው ጥበቃ እና ድጋፍ የተጎጂዎቹን ሁኔታ ያማከለ በተለይም የሴቶች፣ ህጻናት፣ የአዕምሮ ህመምተኛ እና አካል ጉዳተኖችን ለአደጋ ተጋላጭነትና ልዩ ፍላጎት ከግምት ውስጥ ያስገባ መሆን አለበት፤

ለ) ግላዊ ሚስጥራቸው እና ሰብዓዊ ክብራቸውን በጠበቀ መልኩ መያዝ እና ተገቢው የጤና፣ የማህበራዊ አገልግሎት፣ የህግና ሥነ-ልቦና ምክርና ድጋፍ፣ ጊዚያዊ መጠለያ እና መሰል አገልግሎቶችን እንዲያገኙ ይደረጋል፤

ሐ) ስለሚደረግላቸው ጥበቃና ድጋፍ፣ እና በምርመራና በፍርድ ሂደት ወቅት ጉዳዩ ስለደረሰበት ደረጃ መረጃ የማግኘት መብት አላቸው፡፡

መ) በማንኛውም ሁኔታ በፖሊስ ጣቢያ፣ በማረፊያ ቤት ወይም በማረሚያ ቤት እንዲቆዩ መደረግ የለባቸውም፡፡

25.      የምስክሮች ጥበቃ

በዚህ አዋጅ በተመለከተ ወንጀል ምስክር ወይም ጠቋሚ የሆነ ሰው በዚሁ ምክንያት የእርሱ ወይም የቤተሰቡ ህይወት ወይም ንብረት ለአደጋ የተጋለጠ እንደሆነ በምስክሮችና ጠቋሚዎች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 699/2003 መሰረት ተገቢ ጥበቃ እንዲያገኝ ይደረጋል፡፡

26. ስለካሣ

ክፍል አምስት

ስለፈንድ መቋቋም

27. መቋቋም

በሰው የመነገድ፣ በሕገ-ወጥ መንገድ ድንበር ማሻገር እና በህገ ወጥ መንገድ ሰውን ለስራ ወደ ውጭ አገር መላክ ወንጀል ተጎጂዎችን መልሶ ማቋቋሚያ ፈንድ (ከዚህ በኋላ “ፈንድ” እየተባለ የሚጠራ) በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል፡፡

28. የገቢ ምንጭ

የፈንዱ የገቢ ምንጭ፡-

ይሆናል፡፡

29. ዓላማ

የፈንዱ ዓላማ፦

ነው፡፡

30. የፈንዱ አስተዳደር እና አጠቃቀም

ፈንዱ ስለሚተዳደርበት፣ ለተጎጂዎች አገልግሎት ስለሚውልበት፣ ፍርድ ቤት ለተጎጂዎች ካሳ ከፈንዱ እንዲከፈላቸው ስለሚወስንበት ሁኔታና መጠን እና ተያያዥ ጉዳዮች ስለሚፈጸሙበት አግባብ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ ይወሰናል፡፡

31. የፈንዱ የሂሳብ መዝገብና ኦዲት

32. የበጀት ዓመት

የፈንዱ የበጀት ዓመት የመንግስት የበጀት ዓመት ይሆናል፡፡

ክፍል ስድስት

ስለብሔራዊ ምክር ቤት፣ የተቋማት ሚና እና ትብብር

33. ስለብሔራዊ ምክር ቤት መቋቋም

34. የብሔራዊ ምክር ቤቱ ተግባርና ኃላፊነት

ብሔራዊ ምክር ቤቱ፡-

35. ስለብሔራዊ አስተባባሪ ጥምረት መቋቋም

36. የብሔራዊ የትብብር ጥምረቱ ተግባርና ኃላፊነት

የብሔራዊ የትብብር ጥምረት፡-

37. ስለጥምረቱ  ጽህፈት ቤት

38. የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ኃላፊነት

በሌላ ህግ የተሰጠው ስልጣንና ተግባር እንደተጠበቀ

በዚህ አዋጅ የተመለከቱትን ወንጀሎች ለመከላከል እና ለመቆጣጠር የሕግ አስከባሪ አካላትን ሚና፣ ወንጀሉን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጡ ህጎችን፣ ወንጀለኞች ስለሚጠቀሟቸው የመመልመያ ዘዴዎች፣ ስለብዝበዛ ዓይነቶች እና የአፈጻጸም ስልቶች እንዲሁም ተያያዥ ጉዳዮችን አስመልክቶ ለህብረተሰቡና ለሚመለከታቸው አካላት ግንዛቤ ይፈጥራል፤ ሆኖ የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ:-

39. የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኃላፊነት

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፦

40. የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ኃላፊነት

የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ከፌዴራልና ክልል ፖሊስ፣ ከክልል የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ተቋማት እና ሌሎች ተቋማት ጋር በመተባበር በሀገር ውስጥ የሚገኙ ተጎጂዎችን መረጃ፣ ያሉበትን ሁኔታ እና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን አስመልክቶ መረጃ ያጠናቅራል፣ ለሚመለከታቸው አካላት ያደርሳል፤

41. የፌዴራል ፖሊስ ኃላፊነት

የፌዴራል ፖሊስ ከፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ፣ ከብሔራዊ መረጃ ደህንነት አግልግሎት፣ ከሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር እና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር በዚህ አዋጅ የተደነገጉ ወንጀሎችን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር እንደነገሩ ሁኔታ በምርመራ፣ መረጃ በመለዋወጥ፣ በአቅም ግንባታ እና በመሳሰሉ ጉዳዮች በጋራ ይሰራል፡፡

42. የዳኝነት ሥልጣን

43. የዓለም አቀፍ ትብብር

ሀ) በዚህ አዋጅ በተመለከቱ ወንጀሎች ምርመራ፣ ወንጀለኛ አሳልፎ መስጠትን፣ መረጃ ልውውጥ እና ሌሎች የጋራ ትብብር የህግ ድጋፍ በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ ከሌላ ሀገር አግባብ ካለው ባለሥልጣን ጋር እንካ በእንካ መርህን፣ ኢትዮጵያ ተዋዋይ ወገን በሆነችበት ስምምነት እና የኢትዮጵያ የሕግ ሥርዓት በሚፈቅደው መሠረት በትብብር ይሰራል፣ እንዲሁም ማዕከላዊ ባለስልጣን ሆኖ ያገለግላል፡፡

ለ) እንደአስፈጊነቱ ወንጀሎቹን ለመከላከል እና ተጠርጣሪዎችን ለፍርድ ለማቅረብ የሚያስችሉ ስምምነቶችን ከሌሎች አገራት ጋር ልዩ ልዩ የትብብር ማዕቀፎችን ሊፈራረም ይችላል፡፡

ክፍል ሰባት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

44. የመሸጋገሪያ ድንጋጌዎች

  1. ይህ አዋጅ ከመፅናቱ በፊት የተጀመሩ ጉዳዮች ይህ አዋጅ ለተከሳሸ የተሻለ ሆኖ ካልተገኘ በስተቀር ሕገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር እና ሰውን በሕገ-ወጥ መንገድ ድንበር ማሻገር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በወጣው አዋጅ ቁጥር 909/2007 ወይም በሌሎች አግባብነት ባላቸው ህጎች መሰረት ፍፃሜ ያገኛሉ፡፡
  2. ሕገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር እና የሰውን በሕገ-ወጥ መንገድ ድንበር ማሻገር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣውን አዋጅ ቁጥር 909/2007 መሰረት አድርገው የወጡ መመሪያዎች በሌሎች መመሪያዎች እስከሚተኩ ድረስ ከዚህ አዋጅ ጋር በሚጣጣም መልኩ ተፈጻሚነታቸው ይቀጥላል፡፡

45. ስለተሻረ እና ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው ድንጋጌዎች

46. ደንብና መመሪያ የማውጣት ስልጣን

47. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ——– ቀን 2011 ዓ.ም

ሳህለወርቅ ዘውዴ

የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት

 

 

Exit mobile version