Business Procedure

የኤሌክትሪክ ሥራዎች ተቋራጭ ሰርተፊኬት ለማግኘት የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎች

የኤሌክትሪክ ሥራዎች ተቋራጭ ሰርተፊኬት (ኮድ-50320) ለማግኘት የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎች

ሰርተፊኬት ሰጭው አካል

የኢትዮጵያ ኢነርጂ ባለስልጣን

የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርድ

የሚሰጥበት ሁኔታ  ሰርተፊኬት

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚጠይቀው ቅድመ ሁኔታ

የኤሌክትሪክ ሥራዎች ተቋራጭ 8 ደረጃዎች ያሉት ሲሆን ለእያንዳንዱ ደረጃ የሚጠቁት መስፈርቶች ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል።

[siteorigin_widget class=”LSOW_Tabs_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”LSOW_Tabs_Widget”][/siteorigin_widget]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.