የሰ/መ/ቁ. 95069 ህዳር 23 ቀን 2007 ዓ.ም                            ዳኞች፡- አልማው ወሌ ዓሊ መሐመድ   ሡልጣን አባተማም  ሙስጠፋ አህመድ                                  ተኽሊት ይመሰል አመልካች፡- 1. ሴፍሜት አግሪ

Read More
%d bloggers like this: