የሰ.መ.ቁ.181512 መስከረም 25 ቀን 2013 ዓ.ም ዳኞች፡- ተፈሪ ገብሩ (ድ/ር) ቀነዓ ቂጣታ ፈይሳ ወርቁ ደጀኔ አያንሳ ብርቅነሽ እሱባለዉ DOWNLOAD .pdf

Read More

የወንጀል ምርመራ መዝገብን የማቋረጥና የመዝጋት፣ የክስ መዝገብን የማቋረጥ አሠራር ሥራዓትን ለመደንገግ የወጣ መመሪያ ቁጥር 3/2012 DOWNLOAD .pdf የፌዴራል ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ በአዋጅ ቁጥር 943/2008 በመቋቋሙና

Read More
%d bloggers like this: