Site icon Ethiopian Legal Brief

የመድኃኒት የችርቻሮ ዋጋ አቀማመጥ መመሪያ ቁጥር …../2013፤ ረቂቅ ህግ ላይ አስተያየት እንዲሰጥ የቀረበ ጥሪ – EFDA

በረቂቅ ህግ ላይ አስተያየት እንዲሰጥ የቀረበ ጥሪየኢትዮጵያ የምግብ፣ መደኃኒትና ጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን በምግብና መደኃኒት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 1112/2011 አንቀጽ 72 (2) መሰረት አዋጁን ለማስፈጸም መመሪያ የማውጣት ስልጣን ተሰጥቶታል፡፡

Source: የመድኃኒት የችርቻሮ ዋጋ አቀማመጥ መመሪያ ቁጥር …../2013፤ ረቂቅ ህግ ላይ አስተያየት እንዲሰጥ የቀረበ ጥሪ – EFDA

በረቂቅ ህግ ላይ አስተያየት እንዲሰጥ የቀረበ ጥሪ

የኢትዮጵያ የምግብ፣ መደኃኒትና ጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን በምግብና መደኃኒት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 1112/2011 አንቀጽ 72 (2) መሰረት አዋጁን ለማስፈጸም መመሪያ የማውጣት ስልጣን ተሰጥቶታል፡፡ የፌዴራል መንግስት ተቋም መመሪያ ከማውጣቱ በፊት በረቂቅ መመሪያ ላይ ህብረተሰቡ ሀሳብ እንዲሰጥ በጋዜጣ ጥሪ መደረግ እንደሚገባው የፌዴራል የአስተዳደር ሥነ-ሥርዓት አዋጅ ቁጥር 1183/2012 አንቀጽ 8 ይደነግጋል፡፡ በዚሁ መሰረት ባለስልጣኑ፡-

 1. የመድኃኒት የችርቻሮ ዋጋ አቀማመጥ መመሪያ ቁጥር …../2013፤
 2. የመድኃኒት እና ህክምና መሳሪያ አስመጪ፤ ላኪ እና አከፋፋይ ቁጥጥር መመሪያ ቁጥር …../2013፤ እና
 3. የመድኃኒት የገበያ ፈቃድ አሰጣጥ መመሪያ ቁጥር …../2013

 

የተመለከቱ ረቂቅ መመሪያዎች ያዘጋጀ በመሆኑ በረቂቆቹ ላይ አስተያየት ለመስጠት የሚፈልግ ማንኛውም ሰው የረቂቆቹን ቅጂ ከባለስልጣኑ ድረ-ገጽ www.fmhaca.gov.et ወይም ቦሌ ክፍለ ከተማ፣ አፍሪካ ጎዳና ቦሌ ማተሚያ አካባቢ በሚገኘው የባለስልጣኑ ዋና መስሪያ ቤት ህግ ክፍል በአካል በመቅረብ በመውሰድ እስከ የካቲት 20 ቀን 2013 ከቀኑ 9፡00 ድረስ በጽሑፍ ለባለስልጣኑ የህግ ክፍል ቢሮ ቁጥር 204 ወይም በኢ-ሜይል አድራሻ contactefda@efda.gov.et ወይም በፖስታ ቁ. 5681 እንድትልኩ በአክብሮት ጥሪ ያስተላልፋል፡፡ ለበለጠ መረጃ በነጻ ስልክ መስመር 8482 በመደወል መጠየቅ የሚችሉ መሆኑን እናስታውቃለን፡፡”

 

የኢትዮጵያ የምግብ፣ መደኃኒትና ጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን፡፡

የረቂቅ መመሪያው ቅጂ

የመደኃነት የችርቻሮ ዋጋ አቀማመጥ መመሪያ

2012

መግበያ

የመደኃነት አቅርቦትን ለማበረታታት መንግስት የተለያዩ ድጋፎችን እያደረገ የሚገኝ ሰሆን፤ የመደኃነት ጥራት፣ ደህንነት እና ፈዋሽነት የተጠበቀ እንዲሆን የተለያዩ የቁጥጥር ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛል፤

መደኃኒትን የማምረት፣ የማስመጣት፣ የማከፋፈል ወይም የመሸጥ ስራ ላይ የመሰማራት የማንኛውም ሰው መብት ቢሆንም፤ ይህንን ተግባሩን በህግና ስርዓት እንዲመራ ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ የምግብና መደኃነት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 1112/2012 ወጥቶ ተግባራዊ መሆን የጀመረ ቢሆንም፤

የመደኃኒት የመሸጫ ዋጋ የመወሰን የነጋዴው ነጻ መብት ቢሆንም መንግስት ዘርፉ እንዲበረታታ ከታክስ ነጻ ማድረግን ጨምሮ የተለያዩ ድጋፎች የሚደረጉ ሲሆን፤ ከአምራች እስከ ሻጭ ባለው ሰንሰለት በዋጋ ላይ ተጽኖ የሚፈጥር ለውጥ ሳይኖር ምክንያተዊ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ በየወቅቱ በመስተዋሉ፤

ምክንያታዊ የልሆነ ጭማሪን ለመቆጣጠር በአዋጅ ቁጥር 1112/2011 አንቀጽ 26 ንኡስ አንቀጽ (6) በአምራች ወይም በአስመጪ የችርቻሮ ዋጋ ያልተለጠፈበትን መደኃኒት መሸጥ የተከለከለ መሆነ የተደነገገ በመሆኑ፤

በአዋጅ ቁጥር 1112/2011 አንቀጽ 53 ንኡስ አንቀጽ (7) የመደኃኒት አምራች ወይም አስመጪ የመደኃኒቱን የችርቻሮ ዋጋ በምርቱ ማሸጊያ ላይ መለጠፍ እንዳለባቸው የሚደነግግና ይህም ተግባራዊ የሚሆነው አዋጁ ከወጣ ከአስራ ስምንት ወራት በኋላ ስለመሆኑ በአንቀጽ 74 ንኡስ አንቀጽ (2) የሚደነግግ በመሆኑ፤

የመደኃኒቱን የችርቻሮ ዋጋ በምርቱ ማሸጊያ ላይ ተግባራዊ ስለመደረግበት አግባብ ግልጽ ስርዓት ማስቀመጥ በማስፈለጉ፤

የኢትዮጵያ የምግብና መደኃኒት ባለስልጣን በምግብና መደኃነት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 1112/2012 አንቀጽ 71 ንኡስ አንቀጽ (2) መሰረት ይህንን መመሪያ አውጥቷል፡፡

 

 1. አጭር ርዕስ

ይህ መመሪያ “የመደኃነት የችርቻሮ ዋጋ አቀማመጥ መመሪያ ቁጥር…/2012” ተብሎ ሊጠራ ይችላል፡፡

 1. ትርጉም
 1. የተፈጻሚነት ወሰን
 1. የችርቻሮ ከፍተኛ ዋጋን የማሳተም ኃላፊነት
 1. ዋጋ ስለሚታተምበት ጊዜ
 1. የዋጋ ለውጥ መኖር
 1. የዋጋ ህትመት ሁኔታ
 1. መመሪያው የሚጸናበት ጊዜ

ይህ መመሪያ ከ…ቀን ጀምሮ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

Exit mobile version