የሰ.መ.ቁ.181512 መስከረም 25 ቀን 2013 ዓ.ም ዳኞች፡- ተፈሪ ገብሩ (ድ/ር) ቀነዓ ቂጣታ ፈይሳ ወርቁ ደጀኔ አያንሳ ብርቅነሽ እሱባለዉ DOWNLOAD .pdf

Read More

የሰ/መ/ቁ.155880 ሰኔ 28 ቀን 2011 ዓ.ም. ዳኞች – መዓዛ አሸናፊ ተፈሪ ገብሩ (ዶ/ር) ቀነአ ቂጣታ ተሾመ ሽፈራው ፀሐይ መንክር አመልካች – አግሪኮም ኢንተርናሽናል ኩባንያ -ጠበቃ

Read More

In response to my previous post titled የወንጀል ህግ አንቀጽ 23 -የዐቃቤ ህግ የወንጀል ተጠያቂነት (ምርጥ የሰበር ውሳኔ) Yohannes Woldegebriel who was the applicant in the cassation

Read More

                                                          የሰ/መ/ቁ. 21776 መጋቢት 17 ቀን 2001 ዓ.ም ዳኞች፡- ዓብዱልቃድር መሐመድ        ታፈሰ ይርጋ        ፀጋዬ አስማማው        አልማው ወሌ        ዓሊ መሐመድ አመልቾች፡- 1.

Read More

የሰበር መ/ቁ 40687[1] ሀምሌ 19 ቀን 2002 ዓ.ም   ዳኞች፡– ሐጎስ ወልዱ                   ሂሩት መለሰ                   ብርሀኑ አመነው                   አልማው ወሌ                

Read More
%d bloggers like this: