Category: Business Procedure

የኤሌክትሪክ ሥራዎች ተቋራጭ ሰርተፊኬት ለማግኘት የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎች

የኤሌክትሪክ ሥራዎች ተቋራጭ ሰርተፊኬት (ኮድ-50320) ለማግኘት የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎች ሰርተፊኬት ሰጭው አካል የኢትዮጵያ ኢነርጂ ባለስልጣን የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርድ የሚሰጥበት ሁኔታ  ሰርተፊኬት አገልግሎቱን ለማግኘት የሚጠይቀው ቅድመ ሁኔታ የኤሌክትሪክ ሥራዎች ተቋራጭ 8 ደረጃዎች ያሉት […]

%d bloggers like this: