Category: Directives

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውይይት ጊዜ አመዳደብ እና የተናጋሪ  አመራረጥ የሚመራበትን አሠራር ለመወሰን  የወጣ መመሪያ ቁጥር 6/2000 ዓ.ም

 ምዕራፍ አንድ  ጠቅላላ  አንቀፅ 1  አውጪው ባለስልጣን የምክር ቤት ጉዳዮች አማካሪ ኮሚቴ በምክር ቤቱ የአሠራር እና የአባላት ስነ-ምግባር ደንብ ቁጥር 3/1998 ዓ.ም. አንቀፅ 143 ንዑስ አንቀጽ 7 እና አንቀፅ 191 መሠረት ይህንን […]

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአጀንዳ አቀራረፅ የሚመራበትን አሠራር ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 5/2000 ዓ.ም

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት  የአጀንዳ አቀራረፅ የሚመራበትን አሠራር ለመወሰን  የወጣ መመሪያ  ቁጥር 5/2000 ዓ.ም  ምዕራፍ አንድ  ጠቅላላ  አንቀፅ 1  አውጪው ባለስልጣን የምክር ቤት ጉዳዮች አማካሪ ኮሚቴ በምክር ቤቱ የአሠራር እና የአባላት […]

%d bloggers like this: