Category: Directives

በመንግስት ት/ቤቶች የሚያስተምሩ መምህራን ከመንግስት መምህራን ትምህርትና ሥልጠና ተቋማት የተመረቁ ዕጩ መምህራን ብቻ እንዲሆኑ ለማድረግ የወጣ መመሪያ ቁጥር 86/2013

በመንግስት ት/ቤቶች የሚያስተምሩ መምህራን ከመንግስት መምህራን ትምህርትና ሥልጠና ተቋማት የተመረቁ ዕጩ መምህራን ብቻ እንዲሆኑ ለማድረግ የወጣ መመሪያ ቁጥር 86/2013

የፌዴራል የመንግስት መ/ቤቶች የህፃናት ማቆያ ማዕከል የአሰራር መመሪያ ቁጥር 47/2013

በኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 36(1)(ሐ) መሰረት ህፃናት ከወላጆቻቸው ማግኘት የሚገባቸውን እንክብካቤ በተለይም የእናት ጡት ወተት የማግኘት መብታቸውን ለማረጋገጥ ወላድ ሴት መንግስት ልጆቻቸውን በሚሰሩበት አካባቢ የሚያቆዩበትና ጡት የሚያጠቡበት ሁኔታ ማመቻቸት ተገቢ ሆኖ በመገኘቱ፣ […]

%d bloggers like this: