Category: Legislation

የፌዴራል መንግሥት ሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 1064/2010

DOWNLOAD Federal Civil Servants Proclamation 1064-2017 በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ የሚካሄደውን የምልመላና መረጣ ሥርዓትን በመሰረታዊነት በመለወጥና በአገር አቀፍ ደረጃ የሙያና የሥራ ብቃት ማረጋገጫ ሥርዓት በመዘርጋት፣ እንዲሁም የመንግስት ሠራተኛው በዚህ ሥርዓት ውስጥ እንዲያልፍ […]

Scroll Up