Medicine and Medical device IEW control Directive በረቂቅ ህግ ላይ አስተያየት እንዲሰጥ የቀረበ ጥሪ Source: የመድኃኒት እና ህክምና መሳሪያ አስመጪ፤ ላኪ እና አከፋፋይ ቁጥጥር መመሪያ

Read More

በረቂቅ ህግ ላይ አስተያየት እንዲሰጥ የቀረበ ጥሪየኢትዮጵያ የምግብ፣ መደኃኒትና ጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን በምግብና መደኃኒት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 1112/2011 አንቀጽ 72 (2) መሰረት አዋጁን

Read More
%d bloggers like this: