የሀገር ውስጥ የምርጫ ታዛቢዎች ፈቃድ አሰጣጥ፣ አሠራር እና ስነ ምግባር መመሪያ ቁጥር 5/2012 ዓ.ም (የተሻሻለው) መግቢያ   በምርጫሂደትየአገርውስጥየምርጫታዛቢዎችመኖርነፃእናገለልተኛምርጫእንዲኖርበማድረግያለውንሚናበመገንዘብ፤ የአገርውስጥየምርጫታዛቢዎችንማንነት፣የፈቃድአሰጣጥስርዓቱንእናተግባርናሃላፊነታቸውንእንዲሁምመብቶቻቸውንበግልፅማስቀመጥአስፈላጊበመሆኑ፤ በአገር ውስጥ በምርጫ ታዛቢነት የሚሰማሩ ድርጅቶች

Read More

የሰ/መ/ቁ. 95069 ህዳር 23 ቀን 2007 ዓ.ም                            ዳኞች፡- አልማው ወሌ ዓሊ መሐመድ   ሡልጣን አባተማም  ሙስጠፋ አህመድ                                  ተኽሊት ይመሰል አመልካች፡- 1. ሴፍሜት አግሪ

Read More
%d bloggers like this: