Oromiya JSPTLRI modules

Oromiya Justice Sector Professional’s Training and Legal Research Institute Modules

in service training

Naamusa Ogummaa Abbootii Seeraa fi Abbootii Alangaa (Akka Fooyyaa_etti)

Seerota Bu_uuraa Ilaalchisee Qajeeltoowwanii fi Kallattiiwwan Heerri RDFI Kaa_e.

Ittifayyadamaa fi Bulchinsa Lafa Baadiyyaa

pre-service training

Heera Mootummaa Federaalaawa Dimokraataawa Ripaablika Itoophiyaa

IJAARSA SIRNA DIMOKRAASII KEESSATTI GAHEE MANNEEN MURTII QABAN

International Human Rights Law and Fair Criminal Trial

Invastimentii fi Ga_ee Qaamolee Seera daldalaa Seera qabeenyaa fi heera mootummaa_0

Adeemsa Dhagaha Duraa, Dhagaha Guutuu Barreessa Murtii

special training

DHIMMOOTA MURTIIN XUMURA ARGATAN (RES JUDICATA) FI KEESSA DEEBII MURTII (REVIEW OF JUDGMENT).

Eegumsa Qabeenya Kalaqa Sammuu Seeraa fi Hojimaata

Gocha Daldala Seeraa Alaa To_achuu

Hiikkoo Fi Raawwii Seeroota Farra Malaammaltummaa

Hooggansa Dhangala_a Dhimmootaa

Hundeeffama, Hooggansaa fi Diigamiinsa Waldaa Aksiyoonaa fi waldaa Dhuunfaa Itti Gaafatamummaan isaa murtaa_ee.

ITTI GAAFATAMUMMAA MIIDHAA OTOO WALIIGALTEEN HIN JIRAATIIN QAQQABU, KAN FOOYYA_E.

Manneen Murtii Keessatti Raawwii Mirgootaa Fi Bilisummaawwan Bu_uuraa

Mirgoota Dubartootaa fi Daa_immanii Qixa Sanadoota Idil-Addunyaa fi Seeroota Biyya Keenyaan Mirkanna_anii fi Raawwii isaa

SAAYINSII FOORANSIKII ASHAARAA FI XIIN SAMMUU SHAKKAMAA

Yakkoota Namaan Daldaluu Fi Godaantota Seeraan Ala Daangaa Ceesisuu Ittisuu fi To_achuu

Adeemsa Waliin Qorannoo Yakkaa Gaggeessuu Keessatti Gahee Abbaa Alangaa fi Qorataa Poolisii_0