የእምነት ቃል —የሰበር ችሎት የህግ ትርጉም

በወንጀል ተጠርጣሪ ግለሰብ በምርመራ ሂደት ወይም ደግሞ ተከሳሽ በክሱ ሂደት የራሱን አጥፊነት በመቀበል የሚሰጠው ቃል አንድ ተጠርጣሪ ወይም ተከሳሽ በምርመራ ሂደትም ሆነ ክስ ከቀረበበት በኃላ ክሱን ለሚሰማው ፍርድ ቤት የሚሰጠው የእምነት ቃል […]

ውርስ አጣሪ- የሰበር ችሎት የህግ ትርጉም

ትርጓሜ በሟች ንብረት ላይ መብት አለን የሚሉትን ወገኖችን ወይም ወራሾችን የመወሰን፣ የሟች ኑዛዜ መኖር አለመኖሩን የማረጋገጥና በኑዛዜው ተጠቃሚዎችን የመለየት፣ ውርሱን የማስተዳደር የውርሱን ተከፋይ ገንዘብ የመሰብሰብና እዳዎችን የመክፈል፣ የሟች ንብረት ማጣራትና ማፈላለግ እንዲሁም […]

Testimonials

View All ›

Al

Ato Abrham, I have been a keen follower of your blog since I was aware of its existence. I am truly amazed of how the blog has grown in content as well as depth of analysis within a very short span of time (and lately you have been cranking up contents as fast as one can read them). It is not an exaggeration to state that this blog is probably the only open web source on Ethiopian law and legislation. I have been pushing my friends and acquaintances to your blog and, from the feedback I got, they seem to be pleased with what they see. I just needed to say thanks for your diligent work and effort. Rest assured that you have a lot of fans and followers in North America. -al

Zeleke aklilu

Dear sr. I personaly appriciate your service i believe a lot to be done to increase the awarness of the community about civil rights and good governance ofcource the level of the awarness is different from place to place but the place where i live and working is not good training and conference is much needed to change the current situation in my area.thank you! Yours sincerly!

Selam

Thank you Abraham for making our lives easier. God bless you!

Scroll Up