የክስ ምክንያት- የሰበር ችሎት የህግ ትርጉም

አንድ ሰው አንድን ነገር ከአንድ ሰው ላይ ለማግኘት ፍ/ቤቱ እንዲወስንለት ክስ ለማቅረብና ዳኝነት ለማግኘት የሚያስችለው የፍሬ ነገር ሁኔታ ማንም ሰው በህግ ችሎታ ኖሮት በሌላ ሰው ላይ ማናቸውንም ክስ ለማቅረብ እንዲችል አስቀድሞ ለክሱ […]

የፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የአጣሪ ዳኝነት (judicial review) ስልጣን

የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የሰበር ስልጣን በቀጥታ ከህገ መንግስቱ ይመነጫል፡፡ ሆኖም የስልጣኑን ወሰን የሚያሰምረው የህገ መንግስቱ አንቀጽ 80/3/ ሀ የአማርኛውና እንግሊዝኛው ቅጂ ግልጽ መፋለስ ይታይበታል፡፡ በአማርኛው ንባብ የሰበር ችሎት መሰረታዊ ‘የህግ ስህተት ያለበትን […]

አፈ ጉባዔ፡ ስልጣንና ተግባር

በተወካዮች ምክር ቤት እና ፌዴሬሽን ምክር ቤት ሁለት ዋና እንዲሁም ሁለት ምክትል አፈ ጉባዔዎች በድምሩ አራት አፈጉባዔዎች ይገኛሉ፡፡ ምክትሎቹ እንደማንኛውም ምክትል ባለስልጣን ብዙም ትኩረት የሚስብ ስልጣን የላቸውም፡፡ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባዔ ከምክር […]

ደምዳሚ (ድምዳሜ) ማስረጃ ምንድነው?

የተሟላና ሙሉ ዕምነት የሚጣልበት ማስረጃ የልዩ አዋቂ /expert/ የሚደርስበት የመጨረሻ አስተያየት ከሚኖረው ሙያዊ ዕውቀት አድማስ፣ ከሚታገዝበት መሣሪያና ከመሳሰሉት ጋር የተሟላና ሙሉ ዕምነት የሚጣልበት ማስረጃ /conclusive evidence/ ሊሆን ስለማይችል በዓይን ምስክሮች የተነገረን ፍሬ […]

Testimonials

View All ›

Genene Azene

Dear Abrham, I would like to appreciate your initiation that may contribute a lot to the legal development of our country. Though I am late to visit you blog,I am grasping pieces of legal information, which are helping me a lot. Please keep it up. Regards Genene Azene, Human Resource Director @ Sher Ethiopia PLC

Michael Tembo

Hi Abrham Yohannes I find your law teaching materials very interesting and helpful.Continue supporting Law students,I pray that God will reward you for your good works. Michael Tembo University of Africa-Zambia

DANIEL TADESSE

I have seen your blog recently And I can say that this is great development for us because you enables us to access our legal issues.I hope other institutions will get experience to reach the public.

Scroll Up