የገንዘብ ይመለስልኝ ክርክር-የእሽሙር ማህበር ሰ/መ/ቁ. 95069 ቅፅ 17

የሰ/መ/ቁ. 95069 ህዳር 23 ቀን 2007 ዓ.ም                            ዳኞች፡- አልማው ወሌ ዓሊ መሐመድ   ሡልጣን አባተማም  ሙስጠፋ አህመድ                                  ተኽሊት ይመሰል አመልካች፡- 1. ሴፍሜት አግሪ ቢዝነስ ኃ.የተ.የግ.ማህበር አቶ ወንድምአንተነህ መሸሻ ጠበቃ ውቤ […]

Testimonials

View All ›

tedi

Abrish thanks a lot for all your devoted commitment that you make it possible to get these materials. Bless u!!!!!

Belachew Mekuria

Just to express my appreciation towards your bog posts! It is interesting to see this albeit the slow connectivity we all suffer from. It also is an inspiration for me to further enrich my poorly resourced website. Belachew

Michael Tembo

Hi Abrham Yohannes I find your law teaching materials very interesting and helpful.Continue supporting Law students,I pray that God will reward you for your good works. Michael Tembo University of Africa-Zambia

%d bloggers like this: