Southern NNPRS Laws

ህገ-መንግስት አጣሪ ጉባኤ አዋጅ 155

ደንብ 61-99 የደቡብ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት ለዲያስፖራ የተዘጋጀ የመኖሪያ ቤት መሥሪያ ቦታ አሰጣጥ

ደንብ ቁ. 95-2001 የሎካ-አባያ ብሔራዊ ፓርክን የድንበር ክልል ለመወሰን የወጣ

ደንብቁጥር 90-2003 የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሕዝባዊ ተሳትፎማስተባበሪያምክር ቤትለማቋቋም የወጣ የመስተዳደር ምክር ቤት ደንብ

አዋጅ ቁ. 120-2000 በደቡብብሔሮች፣ብሔረሰቦችእና ሕዝቦች ክልላዊ መንግሥት መሠረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ ማስፈጸሚያ

ደንብ ቁ. 140-2008 የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግስት የከተሞች ፕላን ኢንስቲትዩት ማቋቋሚያ

ደንብ ቁ. 28-1997 የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግስት የሚሊሺያ አስተዳደርና አደረጃጀት ሥርዓት

ደንብ ቁ. 137-2008 ማረሚያ ቤት አስተዳደር

ደንብ ቁ. 125-2007 የማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ኮሚሽን የማረሚ ያፖሊስ አባላት መተዳደሪያ ደንብ ለማሻሻል የወጣ

ማጎ ብሔራዊ ፓርክ

ምክር ቤት ካቢኔ አሰራር 19.97 የታረመ

ሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ 138

ሥራ አመራር ቦረርድ 47.98 (2)

ሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና 142-2004

ስደን ልማት ጥበቃና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 147

በመንገድ ትራንስፖርት ለ አገልግሎት የሚከፈል 39

ባህል፣ ቱሪዝምና ወጣቶችና ስፓርት

ባሕልና ቱሪዝም

ቤቶች ለተጠቃሚዎች የማስተላለፍ አዋጅ 107

ቤቶች ልማት ኤጄንስ 120.2003

አዋጅ ቁጥር 102_1999 የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግሥት፣ የጋራ ሕንፃ ባለቤትነት አዋጅ

አዋጅ ቁጥር 134_2003 የተርን ኦቨር ታክስን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

አዋጅ ቁጥር 105_1999 በደቡብ ብ/ብ/|ሕ/ክ መንግሰትየየእርከኑን ም/ቤትተወካዮችብዛትለመወሰንየወጣአዋጅ

እርሻና ተፈጥሮ ሃብት

ኦሞ ብሄራዊ ፓርክ

ከኃላፊነት የተነሱ 148

ከተማ ልማት

ወጣቶችና ስፓርት

የሀብት ማሣወቂያና ማስመዝገቢያ አዋጅ 138.2003

የሕብረት ሥራ ልማት ኤጀንሲ ለማቋቋም

የመስኖ ልማትና ተቋማት አስተዳደር ኤጄንሲ 134

የመንገዶች ባለሥልጣን 126.2008

የመንገዶች ባለሥልጣን 126

የመንግስት ውርስ ቤት 25.1996

የመገናኛና የኢንፎርሜሽን 136

የማዕድንና ኢነርጂ 137

የሥራ አመራር ማሠልጠኛ ተቋም አዋጅ 156

የሥነ-መግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ሠራተኞ 9.95

የሬድዮና የቴሌቭዥን አዋጅ152

የሸካ ደን 101.2004

የቀበሌ ተደራሽ መንገድ 104.2004

የቀበሌ ግብርና ልማት ጽቤት 10.2006

የቆላ አበል አከፋፈል ለማሻሻል 85

የቡናና ሻይ ቅመማቅመም

የቤቶች ልማት ኢንተርፕራይዘ 89.2003

የተሻመሚ ጥቅማ ጥቅማ 108

የተሻሻለ የማዜ ጨበራ ጮርጨራ

የተሻሻለው የአሠራርና የአባላት ሥነ-ምግባር 16.2008

የቱሪዝም ትራንስፎርሜሽን ምክር ቤት ማቋቋሚያ

የቴምበር ቀረጥ አዋጅ

የአሰራር ና ስነምግባር አዋጅ 114 2007 

የአስፈፃሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር 161.2008

የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና

የከተማ መሬት ምዝገባ 99.2004 

የከተማ ምግብ ዋስትና ኤጀንሲን 139

የከተሞች አስተዳደር 103 .2006

የከተሞች የንብረት፣ የአገልግሎት ክፊያዎች ምጣኔ 83

የኮንሶ ባሕላዊ መልክአ ምድር ቅርሶችን ለመጠበቅ የወጣ አዋጅ

የይቅርታ አሠጣጥ አዋጅ ቁጥር 157.2007

የደንብ 29-97 ማሻሻያ 122-2007 ፍርድቤት ጠበቆች 3444

የገቢ ግብር አዋጅን ለማሻሻል የወጣ 136

የገቢ ግብር ገቢ ይግባኝ 40.97

የገቢዎች ባለስልጣ ማቋቋሚያ አዋጅ 143

የገቢዎች ባለስልጣን የአሰራር እና የሰራተኞች መደ.ደንበ

የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያ አዋጅ 122

የገጠር መጠጥ ውሃ እና ሳኒቴሽን 102

የጊቤ ሸለቆ ብሔራዊ ፓርክ

የጋራ ሕንፃ ባለቤትነት አዋጅ 102

የግብር እና የታክስ አስተዳደር

የግብርና ግብአት ኳራኒት 111

የግንባታ ዕቃዎች እና አገልገግት በቀረጥ 56.1999 የታረመ

የጤናና ጤና ነክ አገልግሎቶችና

የፀረ-ሙስና ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ 142

የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 128-2002

የፋይናንስ እና ግዥ ሕጎች

የፍርድ ቤቶች ማሻሻያ አዋጅ ቁጥር 130.2002

ደቡብ ምርጥ ዘር ድርጀት የታረመ

ደቡብ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩትን ለማቋቋም

ድዛይን ኢንተርፕራይዝ 80.2002

ግዥና ንብረት አስተዳር አዋጅ ቁጥር 146

ደንብ ቁጥር 135_2008 የጤናና ጤና ነክ አገልግሎቶችና ግብዓቶች ጥራት ቁጥጥር ባለስልጣንን ለማቋቋም
የወጣ ደንብ

ደንብ ቁጥር 28_1997 የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግስት የሚሊሽያ አካላት አስተዳደርና አደረጃጀት ሥርአት

አዋጅ ቁጥር 130_2002 የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግስት ፍርድ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 43/1994 እንደገና ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

ደንብ ቁጥር 29_1997 በደ/ብ/ብ/ሕ/ክልል ፍርድ ቤቶች ስለሚሰሩ ጠበቆች ፈቃድ አሰጣጥና አስተዳደር የወጣ ደንብ

ፍትህ ቢሮ ፍትህ አስተዳደር

ፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሃብት አስተዳደር

አዋጅ ቁጥር 100_1998 ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ፖሊስ ኮሌጅ ማቋቋሚያ አዋጅ

አዋጅ ቁጥር 151_2006 የተሻሻለው የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት የፖሊስ ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ

ደንብ ቁጥር 90_2003 ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሕዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ለማቋቋም የወጣ የመስተዳደር ምክር ቤት ደንብ

የደቡብ ብ/ብ/ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት የግብርና ቴክኒክ ሙያና ትምህርት ስልጠና ኮሌጆችን ለማቋቋም የወጣ ደንብ

ሕገ-መንግስት ማሻሻያ 119.2000

ሕገ-መንግስት ማሻሻያ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: