በወንጀል ጉዳዮች የእርቅ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 1-2012 በእርቅ ማለቅ የሚችሉ ወንጀሎችን የወንጀል ምርመራ ከመጣራቱ በፊትም ሆነ ምርመራ ከተጣራ በኋላ ወይም ክስ ከተመሰረተ በኋላ ጉዳዩን በእርቅ

Read More

አዋጅ ቁጥር…/2011 በሰው የመነገድ እና ሰውን በሕገ–ወጥ መንገድ ድንበር የማሻገር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ በሰው የመነገድ፣ ሰውን በህገ ወጥ መንገድ ድንበር ማሻገር እና በህገ-ወጥ

Read More

In response to my previous post titled የወንጀል ህግ አንቀጽ 23 -የዐቃቤ ህግ የወንጀል ተጠያቂነት (ምርጥ የሰበር ውሳኔ) Yohannes Woldegebriel who was the applicant in the cassation

Read More

የሰበር መ/ቁ 40687[1] ሀምሌ 19 ቀን 2002 ዓ.ም   ዳኞች፡– ሐጎስ ወልዱ                   ሂሩት መለሰ                   ብርሀኑ አመነው                   አልማው ወሌ                

Read More

በወንጀል ተጠርጣሪ ግለሰብ በምርመራ ሂደት ወይም ደግሞ ተከሳሽ በክሱ ሂደት የራሱን አጥፊነት በመቀበል የሚሰጠው ቃል አንድ ተጠርጣሪ ወይም ተከሳሽ በምርመራ ሂደትም ሆነ ክስ ከቀረበበት በኃላ

Read More
%d bloggers like this: