Advertisements

Tag: Ethiopian Federal Supreme Court

Cassation Decisions Vol. 21

Click HERE to Download Advertisements

Advertisements

ለህዝብ አስተያየት የተመረጡ እጩ ተወዳዳሪ ዳኞች ስም ዝርዝር ይፋ ሆነ

የዕጩ ዳኞችን ዝርዝር ለማግኘት እዚህ ይጫኑ ቀን : 26/4/2008 ለህዝብ አስተያየት የተመረጡ እጩ ተወዳዳሪ ዳኞች ስም ዝርዝር ይፋ ሆነ ለከፍተኛ ፍርድ ቤትና ለፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በእጩ ዳኝነት ከተወዳደሩት ውስጥ ለህዝብ […]

Scroll Up