Advertisements

A DRAFT PROCLAMATION TO DETERMINE THE SPECIAL INTEREST OF THE STATE OF OROMIA IN ADDIS ABABA CITY

A DRAFT PROCLAMATION TO DETERMINE THE SPECIAL INTEREST OF THE STATE OF OROMIA IN ADDIS ABABA CITY DOWNLOAD .pdf Proclamation No. ——–/2017  A PROCLAMATION TO DETERMINE THE SPECIAL INTEREST OF THE STATE […]

Advertisements

የፌዴራል መንግሥት ሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 1064/2010

በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ የሚካሄደውን የምልመላና መረጣ ሥርዓትን በመሰረታዊነት በመለወጥና በአገር አቀፍ ደረጃ የሙያና የሥራ ብቃት ማረጋገጫ ሥርዓት በመዘርጋት፣ እንዲሁም የመንግስት ሠራተኛው በዚህ ሥርዓት ውስጥ እንዲያልፍ በማድረግ ብዝሀነትን ያረጋገጠና ሀገሪቱ እያስመዘገበች ያለችውን […]

Scroll Up